examenreglement nhoc

Examenreglement

Artikel 1: Definities

Ondernemersschool NHOC: De onderwijsinstelling, gevestigd in Druivenstraat 25-31 te 4816KB Breda, met telefoonnummer 0031 76 8080 550 en met ondernemingsnummer 59720131, verder genoemd ‘de Onderwijsinstelling’.

Cursist: (i)De (rechts)persoon die zich bij de onderwijsinstelling inschrijft voor een professionele opleiding. Deze (rechts)persoon heeft een professioneel doel voor ogen nl het volgen van een beroepsopleiding. (ii) De particulier/consument die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en louter omwille van niet-professionele doeleinden een hobbycursus volgt.

Opleiding: Een door Ondernemersschool NHOC verzorgde professionele opleiding, training, her- of bijscholing, studie, cursus, studie- of themadag, workshop dan wel enige vorm van opleiding die opleidt tot een beroep. Een professionele opleiding kan onderverdeeld zijn in één of meerdere opleidingsmodule(s) en kan verspreid zijn over meerdere opleidingsjaren.

Diploma: het schriftelijk bewijs (document) van onze onderwijsinstelling dat je verkrijgt nadat je een opleiding met goed gevolg hebt afgerond. Hiermee bewijs je aan je toekomstige werkgever uit het bedrijfsleven of je eigen klanten dat je de opleiding of begeleiding hebt gevolgd en welke beroepscompetenties je hebt verworven.

Artikel 2. Diploma's, Getuigschriften en Certificaten

Voor opleidingen waarvoor een examen voorzien is, kunnen de cursisten het professioneel diploma dat wordt uitgereikt door de onderwijsinstelling behalen, mits zij slagen voor het schriftelijke of mondelinge examen. Voor opleidingen die alleen vereisen dat de cursist de lessen bijwoont zonder examen af te leggen, ontvangt de cursist een certificaat (getuigschrift van deelname). Elk examen wordt volgens de hierna bepaalde regels zo georganiseerd, dat de cursisten de kans krijgen te bewijzen dat zij beschikken over de competenties die vereist zijn voor het professionele doeleinde dat zij voor ogen hebben. Elk examen wordt volgens de hierna bepaalde regels zo georganiseerd, dat de cursisten de kans krijgen te bewijzen dat zij beschikken over de competenties die vereist zijn voor het professionele doeleinde dat zij voor ogen hebben.

Artikel 3. Tijd en plaats van de examens

Cursisten leggen hun examen standaard online af en kunnen deze plannen via hun online studentenprofiel. Dit dient minstens een week op voorhand te gebeuren. De aanvraag wordt binnen de 48 uur verwerkt en is definitief wanneer de cursist een bevestiging ontvangt van de School. In de bevestiging vindt men alle details van het examen: de datum, het uur en eventuele benodigdheden. Het examen op de school is gratis.

Artikel 4. Examens voor een beschermd beroep

Bij opleidingen die leiden tot een gereglementeerd beroep, legt de cursist examen af bij de Centrale Examencommissie - in Brussel, om een vestigingsattest te behalen waarmee men gerechtigd is het betreffende beroep uit te oefenen. De onderwijsinstelling organiseert enkel voorbereidende lessen en examens die een beeld geven van wat de cursist kan verwachten op het extern-georganiseerd examen van de bevoegde overheid. De onderwijsinstelling reikt deze diploma's of vestigingsattesten niet zelf uit.

Artikel 5. Voorwaarden om aan examens deel te nemen

§1. Wanbetaling Cursisten kunnen slechts deelnemen aan een examen als ze het verschuldigde studiegeld betaald hebben.

§2. Verplichtingen per opleidingsonderdeel De deelname aan een examen kan aan bepaalde voorwaarden onderworpen zijn, zoals een aanwezigheidsplicht met betrekking tot praktische onderdelen, voldoende deelname aan groepsverplichtingen of de tijdige indiening van werkstukken. De Onderwijsinstelling kan bepalen dat cursisten die niet aan de gestelde voorwaarden voldoen, een nulscore of een "niet geslaagd" krijgen voor het betrokken opleidingsonderdeel of voor een deel ervan.

§3. Controle van de identiteit Op het examen moeten de cursisten hun identiteit kunnen bewijzen. Cursisten moeten dit doen door het voorleggen van hun identiteitskaart, en hun studentennummer. De aanwezigheid van de cursisten wordt ook geregistreerd.

Artikel 6. Niet deelnemen aan examens

Cursisten die voor een examenperiode zijn ingeschreven maar aan een examen niet kunnen deelnemen, moeten dit zo snel mogelijk aan de onderwijsinstelling communiceren. Vervolgens kan de cursist dan met de Onderwijsinstelling een herexamen inplannen op een later tijdstip. Dit kan via het online studentenplatform.

Artikel 7. Inleveringstermijn van werkstukken

Wanneer voor de indiening van een werkstuk een bepaalde inleveringstermijn is vastgelegd, maar cursisten om gegronde redenen voorzien een bepaalde termijn niet te kunnen respecteren, moeten zij vóór de vastgelegde indiendatum contact opnemen met de Onderwijsinstelling

Artikel 8. Examenvorm en examenduur

Cursisten leggen hun examen standaard online af. De modaliteiten van het examen of evaluatievorm worden vooraf aan de cursisten meegedeeld. Deze worden bepaald op basis van de te beoordelen competenties. Naast digitale vragen, kunnen examens bestaan uit mondelinge of schriftelijke vragen, het maken van een praktische proef of uit een portfolio met interview, afhankelijk van de opleiding. Tenzij aan de cursisten uitdrukkelijk anders is meegedeeld, gebeurt elk examen zonder het gebruik van enig schriftelijk of digitaal naslagwerk.

Artikel 8.1 Giscorrectie

Bij de digitale vragen (online examen) worden de antwoorden automatisch door het systeem verbeterd met een toepassing van giscorrectie. Hierbij wordt voor elk correct antwoord 1 punt toegekend. Het niet beantwoorden van vragen resulteert in geen punten. Bij een fout antwoord wordt de score verminderd op basis van het aantal antwoordmogelijkheden ten belope van 1/ (aantal antwoordalternatieven – 1). Dit betekent dat het willekeurig raden van antwoorden wordt bestraft. Wanneer de student bijvoorbeeld een vraag met vier antwoordmogelijkheden fout beantwoordt, wordt er -1/3 punt afgetrokken. Bij een vraag met drie antwoordmogelijkheden is dat -1/2 punt. Indien het om een juist/fout-vraag gaat, wordt er 1 punt afgetrokken. 

Artikel 9. Audio en video opnames tijdens het examen

De student gaat ermee akkoord dat er tijdens het examen video en audio opnames gemaakt worden om bewijsmateriaal ter beschikking te hebben in geval van spieken. Deze opnames gebeuren volgens het privacyreglement dat u kan terugvinden op de site van de onderwijsinstelling. Gegevens worden niet langer bijgehouden dan strikt noodzakelijk.

Artikel 10. Spieken

Afkijken en enige andere vorm van spieken op het examen is ten strengste verboden en geeft de Onderwijsinstelling het recht om het examen stop te zetten en automatisch een nul-score toe te kennen aan de cursist. De cursist verliest ook het recht op herexamens in de toekomst. De Onderwijsinstelling behoudt zich het recht voor om ook geen getuigschrift van deelname uit te reiken.

Artikel 11. GSM

Tijdens het examen dient de cursist zijn/haar GSM, smartphone of ander elektronisch toestel uit te schakelen, tenzij het gebruik van dergelijk toestel uitdrukkelijk is toegestaan door de vakdocent van de cursus waarvoor men examen aflegt. Indien de cursist zich niet aan deze regel houdt gelden dezelfde sancties vermeld in artikel 10.

Artikel 12. Beoordelingsschaal

Elk opleidingsonderdeel wordt op 100 procent beoordeeld. Het resultaat wordt hoofdzakelijk in procent uitgedrukt. Daarnaast kan de onderwijsinstelling beslissen dat voor een opleidingsonderdeel of een deel ervan een beoordeling plaatsvindt onder de vorm van een geslaagd/niet-geslaagd-beslissing. Eventuele deelcijfers worden door de vakdocent of, door overeenkomst tussen verschillende vakdocenten omgezet in één eindcijfer op 100 procent.

Artikel 13. Criteria voor het slagen voor een individuele cursus of opleidingsonderdeel

Cursisten slagen voor een opleidingsonderdeel als zij ten minste 60% of de beoordeling "geslaagd" behalen. Bestaat de opleiding uit een deel theorie en een deel praktijk? Dan dient de cursist op beide onderdelen 60% te scoren.

Artikel 14. Criteria voor het slagen voor een Allround-opleiding

De Allround-opleidingen bestaan uit meerdere opleidingsonderdelen. Om voor een Allround-opleiding te slagen dient de cursist minstens 60% te behalen voor elke individueel opleidingsonderdeel. Per opleidingsonderdeel krijgt de cursist een diploma mits hij/zij slaagt voor het examen. Als de cursist voor alle opleidingsonderdelen geslaagd is, behaalt deze tevens het Allround-diploma.

Artikel 15. Niet-deelname aan een examen

Als cursisten niet deelnemen aan een examen, wordt dat examen beoordeeld als "niet-deelgenomen" (ND). De student heeft recht op onbeperkt herkansen mits er een geldige reden is voor niet-deelname die ten ministe 1 werkdag op voorhand is gecommuniceerd aan de onderwijsinstelling.

Artikel 16. Verlies van een examen

In het zeer uitzonderlijke geval dat de onderwijsinstelling of de docent het examen verliest en de Onderwijsinstelling verantwoordelijk is voor het verlies van het examen dan wordt er in onderling overleg met de student of de klas een nieuwe examenmoment ingepland. Het nieuwe examen zal ofwel exact dezelfde vragen bevatten als het originele ofwel wordt er toegestaan dat het examen gebeurt met open boek.

Artikel 17. Bekendmaking resultaten

De vakdocenten delen zo spoedig mogelijk na het examen de resultaten mee via het studentenplatform. Je kan dus via het studentenprofiel onmiddelijk je punten bekijken. Online examenresultaten verschijnen meteen nadat studenten het examen hebben ingediend. Het diploma wordt daarna zo snel mogelijk per post opgestuurd. De Onderwijsinstelling is niet aansprakelijk voor enige vertraging van de post. Dit neemt soms tot 2 tot 3 weken in beslag.

Artikel 18. Bespreking van de resultaten en recht op feedback

Er bestaat een mogelijkheid voor cursisten om het secretariaat van de School te contacteren om een examen in te kijken, als hier gegronde redenen voor bestaan. De School kan dan in onderling overleg beslissen om een feedbackmoment in te plannen als de leerling niet geslaagd is voor het examen na meerdere pogingen.

Artikel 19. Bezwaartermijn

Indien de student niet akkoord is met zijn/haar eindresultaat dan beschikt hij/zij over een bezwaartermijn van 14 dagen (die ingaat vanaf het moment dat de examenresultaten beschikbaar zijn voor de student) om klacht in te dienen bij de Examencommissie. Deze klacht wordt dan voorgelegd aan een jury bestaande uit een lid van de directie, de administratie en een hoofddocent. Deze jury beslist dan in onderling overleg over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 20. Herexamens

Cursisten kunnen herexamen afleggen zoveel zij willen zolang dit de periode van 5 jaar niet overschrijdt en tenzij de onderwijsintelling heeft vastgesteld dat de cursist heeft gespiekt of zich niet aan het examenreglement heeft gehouden. Wanneer de cursist na twee herexamens nog steeds niet geslaagd is, kan de onderwijsinstelling in overleg gaan met de cursist om te kijken hoe deze zijn/haar leermethode dient aan te passen.

Artikel 21. Recht op Privacy

De onderwijsinstelling hecht veel belang aan de privacy van de cursisten. De belangrijkste reden waarom we een minimum van jouw gegevens gedurende langere tijd willen of moeten bewaren is om aan derden te kunnen bevestigen dat je bij ons een diploma hebt behaald en dat de gegevens op het door de onderwijsinstelling uitgereikte document correct zijn en het diploma geldig is. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk. Examens worden gedurende twee jaren bijgehouden door je docent. Je hebt gedurende deze periode het recht om je punten in te zien. Nadien worden deze vernietigd. Bekijk zeker je recht op privacy.

interestsCarouselHeader